Phó Chánh văn phòng

Nguyễn Đăng Đính

 

Chuyên Môn:

Thạc sĩ CNTT

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Chánh Văn phòng trong công tác điều hành, quản lý chung; giải quyết một số công việc khi Chánh Văn phòng ủy quyền.

Phụ trách công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn ngành và cơ quan Sở, tin học hóa công tác quản lý tại cơ quan Sở; xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động Website của Sở, xây dựng, quản lý mạng nội bộ của cơ quan Sở; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác công nghệ thông tin toàn ngành; kiểm duyệt thông tin đăng tải trên Website của Sở.

Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo tổng hợp của ngành.

Điện Thoại:

0914096329

Email:

dinhnd.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng

Võ Văn Hải

AnhHai(1).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Triết học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Đảm nhiệm công tác báo cáo, tổng hợp các hoạt động của ngành: Báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm) và các báo cáo đột xuất nhỏ về thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Sở và của ngành.

Trực tiếp làm công tác thi đua - khen thưởng, giúp việc cho lãnh đạo Văn phòng trong các cuộc họp liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng và chịu trách nhiệm cung cấp hiện vật và thanh quyết toán kinh phí khen thưởng, hiện vật khen thưởng toàn ngành. 

Giúp lãnh đạo Văn phòng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan Sở.

Điện Thoại:

0982534153

Email:

haivv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Lê Công Sự

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Công nghệ thông tin, Chính quyền điển tử

Điện Thoại:

0269.3830098

Email:

sulc.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Hồ Thị Ánh Hồng

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Vật lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Cải cách hành chính

Điện Thoại:

0269.3830098

Email:

honghta.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Phạm Văn Quyến

 

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3830098

Email:

quyenpv.sgddt@gialai.gov.vn