Phó Trưởng phòng phụ trách

 Phạm Đức Huệ

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Kinh tế

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung

Điện Thoại:

 02693.826873

Email:

huepd.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Thu Hương

AnhHuong.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Kế toán sự nghiệp ngành và tài khoản tiền gửi của Sở; - Tổng hợp các nguồn kinh phí của Sở theo quy định.

Điện Thoại:

02693.826873

Email:

huongntt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Lê Công Sự

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.826873

Email:

sulc.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Hoàng Đức Thọ

Chuyên Môn:

Đại học Tin học

Thạc sỹ Hành chính công

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.826873

Email:

thohd.sgddt@gialai.gov.vn