Chánh văn phòng

Lê Thanh Thảo

Chuyên Môn:

Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung, quản lý điều hành công việc của Văn phòng; giúp Giám đốc tổng họp,đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở và toàn ngành; tham mưu cho Lãnh đạo Sở điều phối hoạt động của các phòng CMNV Sở theo chương trình kế hoạch; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với hoạt động cơ quan Sở; công tác cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng.

Điện Thoại:

0269.3715811; 0983451679

Email:

thaolt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng

Võ Văn Hải

AnhHai(1).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Triết học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, dân vận; ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành GDĐT; phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan Sở GDĐT; theo dõi việc thi hành pháp luật; thẩm định, rà soát, cập nhật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý

Điện Thoại:

0982534153

Email:

haivv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng

Trương Thị Tùng

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách công tác văn thư - lưu trữ; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; công tác tuyên truyền

Điện Thoại:

0935789777

Email:

trungtt.sgddt@gialai.gov.vn

 
 

Chuyên Viên

Hồ Đình Thanh

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Địa lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Theo dõi, xây dựng văn bản tham mưu về công tác nghiên cứu khoa học, công tác tuyên truyền, thi đua - khen thưởng và các lĩnh vực khác thuộc chức năng của Văn phòng: Công tác xây dựng đời sống văn hóa, các chương trình học bổng của ngành; công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn cơ quan; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan, khuôn viên trụ sở làm việc. Hoàn thành các báo cáo thường xuyên, đột xuất

Điện Thoại:

0269.3830098

Email:

thanhhd.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Hồ Thị Ánh Hồng

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Vật lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Theo dõi, tham mưu xây dựng văn bản về công tác cải cách hành chính, phối hợp thực các nhiệm vụ liên quan tại bộ phận một cửa của TTHC công của tỉnh

Điện Thoại:

0269.3874474

Email:

honghta.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên viên

Phan Thị Hương

 

Chuyên môn:

Đại học Tin học

Lĩnh vực phụ trách:

Theo dõi, tham mưu xây dựng văn bản về  công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở GDĐT, chỉ đạo thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Theo dõi, thực hiện công tác kỹ thuật, đảm bảo sự hoạt động của các loại máy móc phục vụ chuyên môn, hội họp, sinh hoạt trong cơ quan Sở.

Điện thoại:

0269.3830098

Email:

huongpt.sgddt@gialai.gov.vn